مشخصات فردی

سوابق تحصیلی با ذکر رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی و معدل

در صورتیکه جهت تحصیل در کانادا و یا کشور دیگری جهت تحصیل اقدام نموده ایدو قبول و یا رد شده اید بیان نماید:

تمایل به تحصیل در رشته، دانشگاه، شهر یا استان خاصی در کشور کانادا ، به ترتیب اولویت

آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه

سابقه فعالیت های علمی

فعالیتهای علمی از جمله داشتن مقاله بین المللی یا کتاب به زبان انگلیسی یا فرانسه و شرکت در پروژه های تحقیقاتی یا اجرایی بین المللی :

آیا از اعضای خانواده، فامیل یا دوستان و آشنایان نزدیک کسی را دارید که مقیم کانادا باشد؟